บริษัท เอส. การ์ดเซอร์วิสเซส จำกัด
Language :
ลูกค้าที่ใช้บริการจากเรา
+ More..

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
รักษาความปลอดภัย
หางาน
 
รับดูแลบ้าน
 
 
บริษัท เอส. การด์เซอร์วิสเซส จำกัด เล็งเห็นว่า หลังเกิดสภาวะปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2540 ปัญหาการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ มีมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการโจรกรรม หรือ การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ทำให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลต่างๆ ลดลง ประกอบกับผู้ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ (ในขณะนั้น) มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที และด้วยหลักการที่ว่า การป้องรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด คือ การป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น มิใช่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 

ดังนั้น  นายสมวิศิษฐ์  สุนันท์  ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอาคารและสถานที่ต่างๆ มานานหลายสิบปี จึงได้รวบรวมทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญงานด้านการรักษาความปลอดภัย ก่อตั้ง บริษัท เอส. การด์เซอร์วิสเซส  จำกัด เพื่อให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 โดยมุ่งมั่นจะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยการนำปัญหาความบกพร่อง ของการให้บริการรักษาความปลอดภัย ของผู้ให้บริการรายต่างๆ มาปรับปรุง พัฒนารูปแบบ มุ่งที่จะป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการรวมทั้งอำนวยความสะดวกสบายต่อผู้รับบริการเพื่อให้ผู้รับบริการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมิต้องมีความวิตกกังวลอีกต่อไป  และนอกจากบริษัท จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้านการบริการเพื่อความเป็นผู้นำด้านการบริการงานรักษาความปลอดภัย บริษัทยังให้ความสำคัญต่อมีการมีส่วนช่วยเหลือสังคมให้มีความปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ อันทำให้สังคมมีความสงบสุขได้ 

 
ด้วยการยึดมั่นในหลักการดังกล่าว และให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ยึดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเสมอมา มีการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเรื่อยมา จนสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็นงานรักษาความปลอดภัยให้ แก่อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย สถานที่ ตลอดจนบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆ และบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนโยบาย และวิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นนำองค์กรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในชีวิต และ ทรัพย์สิน อยู่ในระดับผู้นำด้านธุรกิจรักษาความปลอดภัยของประเทศ ด้วยคุณภาพทั้งทางด้านบริการ และ จริยธรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ บริษัท เอส. การ์ด เซอร์วิสเซส จำกัด อยู่คู่กับลูกค้าตลอดไป
 
 

บริษัทมุ่งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยการยึดนโยบายตามหลัก 9 ป. คือ

“พิทักษ์ความปลอดภัย        ใส่ใจป้องปราม      น้ำใจเปี่ยมล้น      สนใจปรารถนาดี    มีประกัน   บริการประทับใจ    
ไม่พอใจพร้อมปรับเปลี่ยน     เรียนรู้ปรับกลยุทธ์    พิสูจน์ด้วยประสบการณ์

มีความหมายได้ดังนี้
  1. "ปลอดภัย" จากการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  2. "ป้องปราม" ป้องกันและปราบปรามผู้มารุกราน
  3. "เปี่ยมล้น" น้ำใจด้านบริการ ประสานงานดี
  4. "ปรารถนาดี" เพื่อให้ทุกชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย
  5. "ประกัน" คุณภาพและความรับผิดชอบ
  6. "ประทับใจ" ทะมัดทะแมงเข้มงวด ตรวจทุกจุด
  7. "ปรับเปลี่ยน" หากพนักงานบกพร่อง
  8. "ปรับกลยุทธ์" ให้ทันกระแสการก่อการร้าย
  9. "ประสบการณ์" เป็นตัวสั่งสมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ
 

 

 
 
บริษัท เอส. การ์ดเซอร์วิสเซส จำกัด
92/40 ซ.นวลน้อย ถ.เอกมัย แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-711-6831-2 แฟซ์. 02-711-6844
E-mail : Admin@s-guardservices.com ::: http://www.s-guardservices.com
© All Right Reserved 2010. S.Guard Services Co., Ltd.
™ Power By. http://www.cw.in.th